วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2559 : ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและ
ช้างป่า บริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีส่วนร่วม จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ; วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  (สรุปข้อคิดเห็น :: Download)

 

ครั้งที่ 2 ; วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  (สรุปข้อคิดเห็น :: Download)
 
 


วันที่ 19 - 20 เมษายน 2559 : ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดนครราชสีมา ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพเศรษฐกิจสังคม
ในแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ในการประชุมทวิภาคีพื้นที่เชื่อมต่อข้ามพรมแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดอุบลราชธานี

 
 


วันที่ 8 มีนาคม 2559 : ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการจัดการ (กระทิงและช้างป่า) ออกนอกพื้นที่
อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ณ เทศบาลตำลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 


วันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 : ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการเก็บข้อมูลด้านสัตว์ป่า ตามโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา
 
 


วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2558 : ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการวางแปลง เก็บข้อมูลพรรณไม้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และสัตว์ป่า บริเวณแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า 
 


วันที่ 9 ตุลาคม 2558 : การประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 และนำเสนอแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ของศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก
ณ ห้องประชุมสำนักอุทยานแห่งชาติ โดยท่านผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ (นายวิทยา นวปราโมทย์) เป็นประธานในการประชุม

 
   

 

 
             
คู่มือการสำรวจความหลากหลายพรรณไม้
: สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
คู่มือการสำรวจความหลากหลายแมลง
: สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
คู่มือการสำรวจความหลากหลายสัตว์ป่า
: สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
คู่มือการสำรวจความหลากหลายเห็ด
: สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
       
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                
               

 
               
 
     
 
   
 


 

 

 

 

 

 

 
  
ศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา  
ที่อยู่ ; ตู้ ปณ.9 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130   เบอร์โทรศัพท์ ; 037-356038  
E-mail ; nprc-korat@gmail.com    Website ; www.nprc-korat.com  
Nakhon Ratchasima , National Parks Research Center : www.nprc-korat.com
Engine by MAKEWEBEASY